Прием

Картина, която съдържа текст Описанието е генерирано автоматично СУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица, обл.В.Търново,
ул.”Димитър Палев”№3-5, тел:0618/98659, GSM-0884190475,
E-mail:souzlatarica@mail.bg; www.bgschool.net

Прием за I. клас - 2022/2023 година

Критерии при приемане на ученици в ПЪРВИ клас в  СУ „Св.св. Кирил и Методий, гр. Златарица, приети на заседание на Педагогическия съвет

1. Дете с трайни увреждания над 50 %;
2. Дете с двама починали родители;
3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. Деца, завършили подготвителна група в училището
5. Близост до местоработата на един от родителите.

II. Организационни форми
1. От 01.04 до 31.05.2022 г. – Подаване на заявления от родителите
2. На 10.06.2022 г. – Обявяване на списъка с приетите ученици
3. На 10.06.2022 г. – Обявяване на незаетите места
4. На 13.06.2022 г. – Приемане на документи за свободни места
5. На 17.06.2022 г. – Записване  с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
6. До 14.09.2022 г. – Приемане на документи при наличие на свободни места.

 1. III. Необходими документи

 2. Заявление по образец.
 3. Оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група. Представя се в училището в края на м. май и началото на м. юни 2022г.
 4. Акт за раждане (копие)
 5. Заявление, относно желанието на родителя за изучаваните предмети в Разширена подготовка
 6. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение
 7. Лична карта на родител (копие)
 8. Лична здравно-профилактична карта

 IV. Родителски срещи:


1.Обща (за приетите до момента)

20.06.2022г в 10:00ч

2.По паралелки

12.09.2022г в 10:00ч

 

V. Място за приемане на документи, както следва:


Картина, която съдържа текст Описанието е генерирано автоматичноСУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица, обл.В.Търново,
ул.”Дт ,имитър Палев”№3-5, тел:0618/98659, GSM-0884190475,
E-mail:souzlatarica@mail.bg; www.bgschool.net

Прием за V. клас 2022/2023 година

1. Дете с трайни увреждания над 50 %;
2. Дете с двама починали родители;
3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. Деца, завършили IV клас в училището
5. Близост до местоработата на един от родителите.
II. Организационни форми


1.  Подаване на заявления

02.06-04.06.2022 г.

2.  Записване с оригинала на удостоверението за завършен начален етап

16.06-17.06.2022 г

3.  Обявяване на списъка с приетите ученици

21.06.2022 г.

4.  Обявяване на незаетите места

21.06.2022 г.

5.  Приемане на документи за свободни места

22.06-14.09.2022 г

6. Записване на новоприети ученици

14.09.2022 г

Графикът на дейностите и критериите за прием на ученици е поставен на главния вход  на информационното табло за родители.
III. Необходими документи

 1. Заявление по образец.
 2. Оргиналното Удостоверение за завършен четвърти клас
 3. Акт за раждане (копие)
 4. Заявление, относно желанието на родителя за изучаваните предмети в Разширена подготовка
 5. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение
 6. Заявление, относно желанието на родителя за спортните дейности
 7. Лична карта на родител (копие)
 8. Лична здравно-профилактична карта

 IV. Родителски срещи:


1.Обща (за приетите до момента)

16.06.2022г в 11:00ч

2.По паралелки

03.09.2022г в 11:30ч


 

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 8 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Прием за учебна 2022-2023 г.
Специалност: Производство на сладкарски изделия

Брошура за Средно Училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Златарица
прием в 8. клас учебна 2022-2023 г.