Проекти


Реализирани проекти :

  • Училищен ресурсен център
  • Училищен музей на етносите
  • Не на насилието
  • Клуб "Млад билкар"
  • Мъже и жени – различни и равни
  • Образование за равни възможности
  • "На отворения разум за открития"

Текущи проекти


Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област

Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ с Договор № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017г. е одобрен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в рамките на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

 


условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта