"На отворения разум за открития"

11 000 евро за проект с методическа насоченост получи училище СОУ„Св.св.Кирил и Методий” град Златарица

11 000 евро по европейски проект спечели СОУ”Св.св.Кирил и Методий” град Златарица.Проекта се нарича”На отворения разум за открития” и е по програма „Коменски”.Училището в Златарица ще работи в продължение на две години заедно с партньори от три европейски страни-Румъния,Литва и Турция.Проектът е насочен към повишаване мотивацията на учениците за учене.
Основната цел на този проект е изготвяне на пълен набор от съвременни,ефективни и лесни за прилагане методи,с цел привличане на учениците към интердисциплинарно изучаване на учебните дисциплини-физика,химия и биология.
Проектът е важен за ученици и учители,тъй като разкрива различни начини,в които абстрактното понятие за света на науката може лесно да бъде приравнено и улеснено за разбиране.Обмяната на информация и педагогически опит между учителите от различните европейски държави води до по-голяма информираност свързана с употребата на различни дидактични методи в процеса на обучение в училище.
Първата работна среща по проекта бе проведена в Румъния,която е страна координатор. Галерия със снимки!
Втората работна среща се проведе от 16.02.2011г. до 20.02.2011 г в град Истанбул,където бяха представени експерименти намерили приложение в обучението по физика,химия и биология.
Гостоприемните домакини от училището в Истанбул показаха на своите гости архитектурни паметници и традиционни занаяти. Галерия със снимки!

€ 11,000 for the project with methodological focus school get school "Cyril and Methodius" city Zlataritsa
11,000 euros in European project won the school "Cyril and Methodius" Zlataritsa city. Project called "The open mind to open" and the program "Comenius". Zlataritsa in school will operate for two years together with partners from three European countries, Romania, Lithuania and Turkey. The project is aimed at increasing students' motivation to learn.
The main objective of this project is to produce a full range of modern, effective and easy to implement methods to attract students to the interdisciplinary study of other disciplines-physics, chemistry and biology.
The project is important for students and teachers, as it reveals ways in which the abstract concept of the world of science can be easily assimilated and easier to understand. Exchange of information and teaching experience between teachers from different European countries leads to greater awareness on the use of different didactic methods of learning in school.
The first workshop of the project was held in Romania, a country coordinator. Gallery
The second workshop was held from 16.02.2011 - 20.02.2011 in Istanbul, where they were presented experiments found application in the teaching of physics, chemistry and biology. Hospitable hosts from the school in Istanbul showed the guests architectural monuments and traditional crafts. Gallery

Екип от СОУ”Св.св.Кирил и Методий”град Златарица,обл.В.Търново взе участие в работна среща в град Друскининкай,Литва,по проект на тема „На отворения разум за открития”.Проектът е по програма „Коменски”-„Учене през целия живот”.
По време на срещата бяха представени есета и презентации създадени от учениците на страните партньорки-Литва,Румъния,България и Турция.
Проектът е с методическа насоченост и областите,които обхваща са:Биология,Физика и Химия.
Следващата работна среща ще бъде в град Златарица,обл.В.Търново в края на месец октомври и тогава ще бъдат представени примерни тестове,които могат да намерят приложение по съответните предмети и области.
Делегацията от България имаше възможност да посети най-известните и културни забележителности на този съвременен курортен град,славещ се с традициите си в санаторното лечение. Галерия със снимки!

A team of school "Cyril and Methodius" city Zlataritsa obl.V.Tarnovo participated in a workshop in the town of Druskininkai, Lithuania, on a project entitled "On an open mind to discovery." The project is under the "Comenius" - "lifelong Learning".
During the meeting were submitted essays and presentations created by students of the partner countries-Lithuania, Romania, Bulgaria and Turkey.
The project has a methodological focus and areas covered include: Biology, Physics and Chemistry.
The next workshop will be in town Zlataritsa, obl.V.Tarnovo at the end of October and then will be presented examples of tests that can find application in relevant areas and subjects.
Delegation from Bulgaria had the opportunity to visit the most famous cultural sights of this modern resort town, with the Nightingale tradition in sanatorium treatment. Gallery!

Гости от три страни посетиха

СОУ”Св.св.Кирил и Методий”град Златарица

УЧИТЕЛИ ОТ ТРИ СТРАНИ ГОСТУВАХА В СОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД ЗЛАТАРИЦА”. Те бяха тук на поредната среща по проект на тема „На отворения разум за открития” към секторна програма „КОМЕНСКИ” – „Учене през целия живот”.
Гостите, които училището посрещна, бяха от Клуж Напока–Румъния, Истанбул– Турция и  Друскининкай–Литва. Те имаха възможност да посетят едни от най-известните архитектурни паметници в региона и страната - историческия хълм Царевец и църквата „Свети 40 мъченици” в старата столица, църквата „Рождество Христово” и Констанцалиевата къща в архитектурно-етнографския комплекс с. Арбанаси , Историческия музей и Тракийската гробница в град Казанлък и  Храм-паметникът Рождество Христово в с.Шипка. С интерес наблюдаваха демонстрациите в Архитектурно-етнографския комплекс „Етър”-Габрово и незабравими емоции имаха при посещението си в Дома на хумора и сатирата.
На работната среща бяха представени– тестове,разпределени в две възрастови групи-2-4 клас и 5-8 клас,които ще намерят приложение в бъдещата работа на преподавателите по Човекът и природата, Биология,Физика и Химия. Участниците в срещата анализираха презентациите на отделните делегации и обогатиха своите методически познания.
Учениците от СОУ”Св.св.Кирил и Методий”подредиха за своите гости изложба на тема „По-близо до природата”заедно със своите учители.Партньорите присъстваха и на музикална програма изнесена в тяхна чест.

Галерия със снимки!

Учители от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” град Златарица
бяха на посещение в румънския град  Клуж-Напока, Трансилвания.

Те са пътували до там за работна среща по проекта „На отворения разум за открития”, който е по програма „Учене през целия живот“-секторна програма „Коменски”.
По време на семинара педагозите от златаришкото  училище са дискутирали направеното по проекта до този момент и отпечатването на крайния си продукт /книга и CD/ заедно с останалите си колеги от Румъния,Литва и Турция. За участието си в този проект СОУ „Св.св.Кирил и Методий” е спечелило 11 000 евро.
„Основната цел на този проект е разработване на пълен набор от модерни,ефикасни и лесно приложими методи,за да се привлекат учениците към интердисциплинарно изучаване на учебните предмети-Човекът и природата,Биология,Физика и Химия“,коментира Румяна Колева,координатор по проекта за България.
Делегацията от България е имала  възможност да посети най-известните и културни забележителности на градовете:Сигишоара,Брашов и Синая,област Трансилвания. Галерия със снимки!

СОУ ”Св.св.Кирил и Методий“град Златарица 
приключи дейностите по своя първи проект
по програма Коменски – „На отворения разум за открития“

От септември 2010 до юли 2012 бяха реализирани голям брой дейности, мобилности и създадени разнообразни продукти, реализирани от учениците от 2 до 9 клас и техните учители, с участието и на Нанси Фоули- доброволка от Корпуса на мира.

След двегодишна дейност по проект „На отворения разум за открития”, на работна среща в Румъния-страната координатор, страните-партньори дадоха отлична оценка на съвместната работа за осъществяване идеите и целите на проекта. Той бе осъществен по програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Коменски” с финансираща институция Европейската комисия чрез Национална агенция " Център за развитие на човешките ресурси” - София. По проекта си партнираха учебни заведения от Румъния, България, Литва и Турция. Целта на проекта бе проучване на чуждия опит относно използване на съвременни методи на обучение и приложението им в училище.Провокиране мотивацията на учениците за изучаване на природните науки и за активно участие в учебния процес.Разработване на продукти с практическа приложимост в областта на физиката, химията и биологията и популяризирането на тези продукти.

Проектът бе наситен с много и разнообразни дейности, развиващи креативността, фантазията, въображението и творчеството. Изработени бяха презентации: за образователната система на България; за споделяне на нашите добри педагогически практики; за „Килимарството в България” и „Кръговрата на водата”; за темите заложени в проекта /”Звук”, ”Светлина”, ”Въздух”, ”Течности”, ”Движение” и „Фотосинтеза”/. Проведена бе практическа изследователска работа и наблюдение на експерименти, писане на есета от учениците по предложените теми на проекта. Изработени бяха тестове подходящи за проверка и оценка знанията на учениците по предметите: човекът и природата, физика, химия и биология. Подредени бяха изложби. Организирани бяха концертни изяви за нашите гости през месец октомври 2011 година. Изготвена бе фотодокументация за всяка една среща и поместена информация за това на сайта на нашето училище. Проведоха се конференции, издадоха се брошури и постери с цел популяризирането на проекта.

Реализирани бяха 12 мобилности.
При посещението си в Румъния ние открихме красотите на Трансилвания-земя на приказки и легенди, живописното градче Синая-наречено „Перлата на Карпатите“и много други исторически и архитектурни забележителности на този район.

В Истанбул, Турция нашите любезни домакини ни показаха вълшебният свят на Ориента, а в Литва имахме туристическа обиколка на столицата Вилнюс, един от най-добре съхранените средновековни градове в Европа, мозайка от епохи и архитектурни стилове, обявен за паметник на ЮНЕСКО.
Открихме нови храни, различни обичаи, изпитахме тръпката от първото летене със самолет, открихме нови измерения на гостоприемството, открихме приятели и създадохме приятелства.

По време на проекта подобрихме уменията си за общуване на английски език и по ИКТ.Открихме, че сме едно Европейско училище, в което учат и работят много трудолюбиви, креативни и талантливи ученици и учители и че по всичко, което зависи от нас самите не се различаваме от останалите ни колеги и съученици в Европа.
Открихме, че Програма “Учене през целия живот“предоставя чудесна възможност за учене както на младите хора така и на учителите и заредени с ентусиазъм продължаваме нашите открития,защото знаем, че ни очакват още неоткрити тайни и има още какво да научим заедно.

Координатор на проекта за България:Румяна Колева