Информация за учениците в начален етап


Образователно –възпитателния процес в начален етап на основна образователна степен се организира и провежда в съответствие с ДОИ. В училището са създадени много добри условия за осъществяване на образованието и възпитанието на учениците от начален етап. Ученическите постижения се оценяват според изизскванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.

Материалната база е в отлично състояние, навсякъде е озеленено. Поставена е нова PVC дограма, санирана е цялостно сградата. В стаите е топло и уютно. Всяка от тях разполага с модерно оборудване, телевизор, DVD. Оформени са различни кътове с ученически произведения, които създават комфортни условия за работа. Добро впечатление правят дидактическите материали – плакати с цифри, букви, фигури и географски карти, както и изработени тематични табла от самите начални учители. Учениците в начален курс разполагат с физкултурен салон за провеждане на часовете си. Повечето деца обядват  в ученическия стол, след което продължават занимания в полуинтернатни групи.
  За учебната 2010/2011 в училището има 5 сформирани самостоятелни паралелки от 1-ви до 4- ти клас.

За обучението и възпитанието  на учениците работят мотивирани  учители и възпитатели, които притежават необходимата образователно-квалификационна  степен и правоспособност за изпълняване на длъжността учител. Всички притежават професионално квалификационна степен и желание за усъвършенстване и повишаване на знанията в своята област.

Учебни предмети изучавани от децата в Подг. група
Художествена информация и литература
Математика
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание
Игрова култура и пресъздаване
Природен свят
Социален свят
Български език
Конструктивно-технически и битови дейности
Активен отдих
Утринна среща
Занимания по интереси
Английски език -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Учебни предмети изучавани от учениците в Първи клас
Български език и литература -  ЗП
Български език и литература -  ЗИП
Английски език -  ЗИП
Математика -  ЗП
Математика -  ЗИП
Роден край -  ЗП
Музика -  ЗП
Изобразително изкуство -  ЗП
Домашен бит и техника -  ЗП
Физическо възпитание и спорт -  ЗП
Английски език -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Физическо възпитание и спорт -  …
Час на класа -  …
Безопасност на движението -  …
Учебни предмети изучавани от учениците в Втори клас
Български език и литература -  ЗП
Български език и литература -  ЗИП
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Математика -  ЗП
Математика -  ЗИП
Околен свят -  ЗП
Музика -  ЗП
Изобразително изкуство -  ЗП
Домашен бит и техника -  ЗП
Физическо възпитание и спорт -  ЗП
Английски език -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Физическо възпитание и спорт -  …
Час на класа -  …
Безопасност на движението -  …
Учебни предмети изучавани от учениците в Трети клас
Български език и литература -  ЗП
Български език и литература -  ЗИП
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Математика -  ЗП
Математика -  ЗИП
Човекът и обществото -  ЗП
Човекът и природата -  ЗП
Музика -  ЗП
Изобразително изкуство -  ЗП
Домашен бит и техника -  ЗП
Физическо възпитание и спорт -  ЗП
Английски език -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Физическо възпитание и спорт -  …
Час на класа -  …
Безопасност на движението -  …
Учебни предмети изучавани от учениците в Четвърти клас
Български език и литература -  ЗП
Български език и литература -  ЗИП
Английски език - І ЧЕ - ЗП
Математика -  ЗП
Математика -  ЗИП
Човекът и обществото -  ЗП
Човекът и природата -  ЗП
Музика -  ЗП
Изобразително изкуство -  ЗП
Домашен бит и техника -  ЗП
Физическо възпитание и спорт -  ЗП
Английски език -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Информационни технологии -  СИП
Физическо възпитание и спорт -  …
Час на класа -  …
Безопасност на движението -  …

условия      © 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица      за сайта