ДОКУМЕНТИ

1. Годишен план на СУ Златарица

2. Дневен режим на СУ Златарица 2018-2019

3. Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ Златарица

4. ПРАВИЛНИК-ЗА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕ

5. Програма за превенция на ранното напускане на училище

6 .Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 – 2020)

7. Стратегия за развитие на СУ Златарица 2016-2020

8. Етичен кодекс за работа с деца и ученици